Акредитација здравствених установа Србије је процес који има за основни циљ стално унапређење квалитета рада и безбедности пацијената,као и стандардизовање услуга које се пружају пацијентима. Унапређење квалитета рада, жеља за променама у начину размишљања и рада, указале су на потребу промене стандардног начина рада формирањем динамичне организације која учи и постиже једнак ниво квалитета у свим организационим јединицама.

Процесу акредитације претходио је велики рад, не само тимова, већ и свих запослених у ДЗ Панчево.

Направљени су нови Стратешки и Оперативни план Дома здравља Панчево као и Планови рада и унапређења квалитета рада и безбедности пацијената за све службе, ревидиране су Мисија и визија  установе. Обављани су редовни стручни надзори, како интерни унутар служби, тако и екстерни од стране Комисије за унутрашњи стручни надзор. Комисија за унапређење квалитета редовно обавља свој део посла, прикупља све евидентиране нежељене догађаје, анализира и даје предлоге за решења.

Током нашег рада смо  написали нове  и ревидирали  све процедуре, укупно 333. Тимови су урадили самооцењивање и сву тражену документацију послали Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије. У периоду од 30.01.2017 - 02.02.2017. спољашњи оцењивачи именовани од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије оцењивали су рад служби Дома здравља Панчево. Дом здравља Панчево је након  прве успешне акредитације 11 служби  на период од три године, крајем 2016. године,остварио себи постављени циљ-акредитација установе на 7 година.

Циљеви здравствене  установе у вези са акредитационим процесом:

1.         Унапређење квалитета здравствене заштите, безбедности корисника здравствене

           заштите и запослених у Дому здравља Панчево

2.         Унапређење превентивног рада у складу са смерницама Министарства здравља Републике Србије

3.         Континуирана едукација запослених и усвајање нових професионалних вештина.

4.         Акредитација Дома здравља

5.         Санација постојећих и изградња нових објеката, уз помоћ локалне заједнице

6.         Континуирано унапређење Службе кућног лечења са палијативним збрињавањем

7.         Контуирана имплементација информационих технологија

Мисија

Мисија Дома здравља Панчево је обезбеђивање квалитетних услуга, како превенције, раног откривања болести, тако и лечења уз максимално коришћење расположивих ресурса. Вредност којој тежимо је поверење и задовољство корисника. Имплементација новина у свакодневни рад унапређење информатичког система у свим службама, побољшање услова рада и безбедности запослених, имаће као крајњи циљ задовољног медицинског и немедицинског радника, а тиме и корисника здравственог система.

Визија 

Дом здравља ће бити место у коме ће корисници висококвалитетних здравствених услуга заједно са едукованим, задовољним кадром, у побољшаном радном окружењу, креирати здраво окружење и подстицати развој здравих животних стилова код наших корисника.

Циљ акредитације је да корисницима наших здравствених услуга омогућимо  здрав и квалитетан живот,д а задржимо поверење које имамо и да заједно схватимо да

Здраво тело је гостинска соба душе, болесно тело њезин затвор”- Francis Bacon.

 
ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И КАПИТАЦИЈУ
 
DSC 0384
 
Драгана Поповић, дипломиарни економиста - менаџер у здравству
адреса: Милоша Обреновића  2-4, Панчево
телефонска централа: 013/309-200
електронса пошта: