Адреса: Милоша Обреновића 2-4, 26101 Панчево                                    

Teл/Факс: 013/317-901

Имејл

Радно време Управе: Радним данима од 07 до 15 часова

ПИБ: 106481499

Матични број: 08913889

Рачуни:

Трезор: 840-808661-18

Сопствена средства: 840-793667-89

Стоматологија: 840-1317761-80             

                                                                        

МИСИЈА 

Мисија Дома здравља Панчево је обезбеђивање квалитетних услуга, како превенције, раног откривања болести, тако и лечења уз максимално коришћење расположивих ресурса. Вредност којој тежимо је поверење и задовољство корисника. Имплементација новина у свакодневном раду, унапређење информатичког система у свим службама, побољшање услова рада и безбедности запослених, имаће као крајњи циљ задовољног медицинског и немедицинског радника, а тиме и корисника здравственог система.

 

 

ВИЗИЈА 

Дом здравља Панчево ће бити место у коме ће корисници висококвалитетних здравствених услуга заједно са едукованим, задовољним кадром, у побољшаном радном окружењу, креирати здраво окружење и подстицати развој здравих животних стилова код наших корисника.

 

 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ

 

Стратешки циљеви који ће се  реализовати у периоду од 2016. до 2019. године: 

  1. Унапређење квалитета здравствене заштите, безбедности корисника   здравствене   заштите и запослених  у Дому здравља Панчево
  2. Унапређење превентивног рада у складу са смерницама Министарства здравља Републике Србије
  3. Континуирана едукација запослених и усвајање нових професионалних вештина.
  4. Акредитација Дома здравља
  5. Санација постојећих и изградња нових објеката, уз помоћ локалне заједнице
  6. Континуирано унапређење Службе кућног лечења са палијативним збрињавањем
  7. Контуирана имплементација информационих технологија