Адреса:                       Милоша Обреновића 2-4, 26101 Панчево

                                     013/309-200 ( Централа тренутно није у функцији )

                                     013/309-253 Секретарица

                                     013/309-252 Главна сестра

                                     013/309-215 Сл. за здравтсвену зашт. жена

                                     013/309-223 Одељ. за здравствену заштиту деце

Контакт телефони:      013/309-219 Одељ. за здр. заштиту предшк. деце

                                     013/309-239 Одсек спортске медицине

                                     013/309-240 Стоматолошка ординација

                                     013/309-216 Одсек плана, анализе и здр. статистике

                                     013/309-245 Центар за превентивне здр. услуге

                                     013/317-974 Одељ. за екон. фин. послове

Факс:                            013/317-901

e-Mail:                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Радно време управе: радним данима од 01 до 15 часова

ПИБ:                            106481499

Матични број:              08913889

Рачуни:                        Трезор: 840-808661-18

                                     Сопствена средства: 840-793667-89

                                     Стоматологија: 840-13177614-80             

                                                                        

МИСИЈА

 

Мисија Дома здравља Панчево је обезбеђивање квалитетних услуга, како превенције, раног откривања болести, тако и лечења уз максимално коришћење расположивих ресурса. Вредност којој тежимо је поверење и задовољство корисника. Имплементација новина у свакодневном раду, унапређење информатичког система у свим службама, побољшање услова рада и безбедности запослених, имаће као крајњи циљ задовољног медицинског и немедицинског радника, а тиме и корисника здравственог система.

ВИЗИЈА

 

Дом здравља Панчево ће бити место у коме ће корисници висококвалитетних здравствених услуга заједно са едукованим, задовољним кадром, у побољшаном радном окружењу, креирати здраво окружење и подстицати развој здравих животних стилова код наших корисника.

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ

 

Стратешки циљеви који ће се  реализовати у периоду од 2016. до 2019. године: 

1.         Унапређење квалитета здравствене заштите, безбедности корисника   здравствене   заштите и запослених                          у Дому здравља Панчево

2.         Унапређење превентивног рада у складу са смерницама Министарства здравља Републике Србије

3.         Континуирана едукација запослених и усвајање нових професионалних вештина.

4.         Акредитација Дома здравља

5.         Санација постојећих и изградња нових објеката, уз помоћ локалне заједнице

6.         Континуирано унапређење Службе кућног лечења са палијативним збрињавањем

7.         Контуирана имплементација информационих технологија