Стање и промена средства на дан: 13,11.2018.године

1. Претходно стање: 1.045.136, 92

2. Задужење: 27.380,69

3. Одобрење: 79.093,50

4. Ново стање : 1.096.849,73

 

Извршена плаћања у складу са доспелим обавезама и расположивим средствима на дан 14.11.2018 године

Плата: 0

Превоз: 0

Лекови и санитетски: 0

Материјални трошкови: 0

Енергенти: 0

Остала плаћања: 11 440,00

Укупно: 11 440,00